utf8-string->ucs2-string

[procedure] ucs2-string->utf8-string ucs2-string

[procedure] utf8-string->ucs2-string utf8-string

Bigloo: conversion between ucs2-string and utf8-string. See ucs2-string?.