delete-keyword

[procedure] delete-keyword keyword kv-list

[procedure] delete-keyword! keyword kv-list

Gauche: deletes keyword and corresponding value from kv-list.

(delete-keyword :foo '(:bar 3 :foo 2 :boo 4)) => (:bar 3 :boo 4)

STklos has key-delete and key-delete!.